Barnas Norge

Nyheter

12. februar 2016

Barn og unge overvektige risikerer store fysiske og psykiske utfordringer som voksen

WHO - Ending childhood obesityWHO skriver i rapporten «Ending Childhood Obesity» at fedme blant barn «is reaching alarming proportions in many countries and poses an urgent and serious challenge», og bruker i noen sammenhenger ordet epidemi for å understreke omfanget.  Foruten kroniske sykdommer fører fedme ofte til dårlig psykisk helse og lav livskvalitet. Det medfører store personlige konsekvenser for fedmeramte, og store kostnader for samfunnet. WHO har satt det som en høyt prioritert målsetning å stabilisere og snu denne utviklingen. Organisasjonen har spesifisert seks innsatsområder og en rekke tiltak innen hvert av disse som skal føre til at fedme spesielt, og overvekt generelt, blant barn og unge, stabiliseres og bekjempes. Tiltakene er omfattende og forutsetter at nasjonale myndigheter går i bresjen for å påvirke alle relevante aktører til å gjennomføre og følge dem. WHO er helt på det rene med at veien er lang og gå, og at manglende politisk vilje til å iverksette alle nødvendige tiltak er den største utfordringen

 

Hvor stort er problemet globalt?

 

I 2014 estimeres det at 41 mio. barn under 5 år led av overvekt, herav 6,1% av fedme. 48% levde i Asia, 25% i Afrika, og antallet utvikler seg mye raskere i disse områdene enn i den vestlige delen av verden. Generelt gjelder at problemet er større i lav- og mellom-innkomst land enn i høyinnkomst land. I lav- og mellominnkomst land er det barn fra familier med høye eller over gjennomsnittlige inntekter som har størst risiko for å utvikle fedme, mens det er motsatt i høyinnkomst land

 

Selv om Asia og Afrika har de største utfordringene i årene som kommer så er heller ikke prognosene for vesten gode. Rapporten viser at ca 13% av alle barn under 5 år i Europa er overvektige, mot knapp 8% i USA og ca 7% i Mellom-Østen. For øvrige regioner er andelen ca 5%. Det er store forskjeller innen hvert område, som ikke fremgår av statistikkene, for eksempel mellom Øst- og Vest-Europa, men utviklingen i alle områdene viser samme tendens. Verst i Europa er Irland. Fortsetter utviklingen som hittil forventes andelen overvektige eller fedme-lidende voksne i Irland å øke fra 66% i 2010 til 87% i 2030. Sverige ligger i den andre enden av skalaen, men selv her forventes andelen voksne overvektige i samme periode å øke fra 14% til 26% for mennene, og fra 12% til 22% for kvinnene.  I USA har fedmeraten for barn og unge mellom 2 og 19 år stabilisert seg på 17%, og for barn 2-5 år under målsetningen for 2020 på 9,4%. Til gjengjeld øker antall overvektige voksne amerikanere, som utgjorde nesten 38% av den voksne befolkningen i siste måleperiode 2013-2014. Det er imidlertid store demografiske forskjeller, også mellom kjønn og rase

 

En undersøkelse laget av konsulentfirmaet McKinsey i 2015, konkluderte at kostnadene for helsevesenet i Storbritannia forbundet med fedme kan øke fra GBP 6-8 milliarder i 2015 til GBP 10-12 milliarder i 2030. Selv om helsevesenet i alle land i Asia og Afrika ikke er like godt utbygd som i mange vestlige land, illustrerer det at fedme blant barn, unge og voksne påfører samfunnet enorme kostnader hvert år. Foruten direkte medisinske kostnader er det indirekte kostnader som arbeidsuførhet, lav livskvalitet og dårlig psykisk helse. I tillegg kommer direkte og indirekte kostnader forbundet med overvekt generelt

 

Hvor stort er problemet i Norge?

 

Folkehelseinstituttet (FHI) har på hjemmesiden publisert et faktaark med statistikk om «Overvekt og fedme hos barn og unge» i Norge, basert på Barnevekststudien 2008-2012 blant 8-åringer i norske skoler, og supplert med andre undersøkelser. Barnevekststudien viste at knapt 16% av norske åtteåringer led av fedme eller var overvektige. For guttene var andelen 14% og for jentene 18%. En studie gjennomført av Helsedirektoratet i 2011 viste at andelen var tilnærmet den samme for 15-16 åringer, 16-17%, men med en liten overvekt av gutter. I motsetning til den seneste rapporten fra WHO viste undersøkelsene at vektøkningen blant barn og unge, i likhet med USA, har stoppet opp i Norge. En forklaring kan være at myndighetene i Norge og USA, og flere andre vestlige land, tok tak i problemet tidlig på 2000 tallet. Utfordringen er å nå ut med kunnskap, og påvirke kostvanene, til de mest utsatte gruppene i Norge, som i likhet med konklusjonen for høyinnkomst land i WHOs rapport, er den delen av befolkningen med lavest sosioøkonomisk posisjon. Ikke kun mellom landsdelene, men også mellom øst og vest i Oslo. Selv om andelen barn og unge som lider av fedme og overvekt i Norge har stabilisert seg, er det fortsatt alt for mange det vedrører. Et økende antall migranter skal også fanges opp i Norge. WHO understreker at denne gruppen er særlig utsatt: de tar raskt til seg kostholdsvanene i landene de flytter til, men har liten tilgang til offentlig kostholdsinformasjon

 

http://www.helsenorge.no/ , under «Overvekt», er det råd mot overvekt generelt, og blant barn og unge spesielt

 

Kilde: Verdens helseorganisasjon (WHO), Folkehelseinstituttet (FHI), Business Week, Fortune, The Guardian


Annonser