Barnas Norge

Nyheter

24. august 2015

En verden i endring – elevenes kompetanser må følge med utviklingen

Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring - grunnopplæringen – danner fundamentet og rammen for opplæringen i skole og bedrift. Samfunnet endrer seg raskt og Ludvigsen-utvalget konkluderer at fagfornyelse er den viktigste forutsetningen for at skolen dekker de kompetanser som elevene vil trenge i fremtiden. Forskning bidrar til bredere og dypere kunnskap om de enkelte fagene, og større grad av konvergens mellom forskjellige fag; kunnskap i ett fag kan anvendes i forståelsen av andre fag

 

Dilemmaet er at kunnskapsmengden øker, samtidig som det er grenser for innlærings-kapasitet og utvikling av fagforståelsen hos elevene. IKT-løsninger og internett er sentrale verktøyer og kilder til tverrfaglig tenkning og fagforståelse. Ludvigsen-utvalget foreslår derfor at fremtidens skole fokuserer på dybdelæring i utvalgte fag. Ved å gå i dybden i stedet for i bredden vil elevene beherske sentrale deler i fagene bedre, og de vil lettere kunne overføre læring fra ett fag til et annet, og til andre situasjoner. Utvalget foreslår dessuten at grunnopplæringen utvikler forskjellige kompetanser hos elevene, fordelt på fire kompetansegrupper, som gjør dem bedre egnet til å lære, kommunisere, samarbeide, delta, utforske og skape. Kompetanser som er viktige allerede i dagens samfunn, men som det ikke er noen plan for i den overordnede læreplan som alle skolene er underlagt, «Kunnskapsløftet»

 

Sett utenfra er utredningen interessant alene av den grunn at skolen foreslås å spille en større rolle som samfunnsbygger, og i utvikling av individet. Sitat: «I utvalgets samlede forslag utgjør samfunnsoppdraget, kompetanser for fremtiden og fornyede læreplaner en helhet …». Illustrativt er det fremstilt ved at skolens samfunnsoppdrag, sammen med kompetanseutviklingen, er bestemmende for fremtidens skolefag. Og videre: «Utvalget mener at tre flerfaglige temaer er særlig viktige fremover og må være tydelige i læreplanverket: bærekraftig utvikling, det flerkulturelle samfunn og folkehelse og livsmestring. For disse tre temaområdene må det være kompetansemål i fag på tvers av fagområdene»

 

Mange skoler har tatt høyde for nye samfunnskrav og er i forskjellig grad på vei i den retningen Ludvigsen-utvalget foreslår. Utredningen setter imidlertid fokus på at hele fundamentet for læringen i skole og bedrift i Norge i dag, grunnopplæringen, endres, og dermed også rammene for «Kunnskapsløftet». Derigjennom skapes fremtidens skole i et 20-30 års perspektiv

 

Noen tidsplan for vedtak og implementering av tiltak for fremtidens skole er ikke opplyst, først skal høringsperioden være ferdig og utredningen endelig. Utvalget har imidlertid foreslått en prosess til hvordan ny læreplan utformes og implementeres når beslutningen om fremtidens skole er truffet

 

Kilder: Regjeringen.no, Ludvigsen-utvalgets blogg, NOU 2015:8


Annonser