Barnas Norge

Nyheter

17. oktober 2016

Barnetrygden – tiden er moden for en evaluering

BarnetrygdBarnetrygd og foreldrepenger er de to viktigste overføringene til barnefamilier i Norge. Mens foreldrepenger følger dynamikken i arbeidslivet og det også har vært en realvekst i utgiftene siden 2009, som det også er budsjettert med i 2017, er barnetrygden en statisk størrelse som beløpsmessig ikke er justert siden 1996. Kjøpekraften for barnetrygden har dermed falt år for år, og gjør det også i 2017. I 2015 la UNICEF Norge frem tall som viste at hvis man hadde lønnsjustert barnetrygden siden 1996 så hadde det vært 27.000 færre fattige barn i Norge. En gallupundersøkelse i 2012 viste at snaut halvparten av mottakerne av barnetrygd alltid, eller av og til, sparte pengene de fikk. Av disse sparte halvparten hele barnetrygden. Disse to ytterpunktene gjør det berettiget å stille spørsmålet om hensiktsmessigheten ved barnetrygden i sin nåværende form.

 

I juni 2015 nedsatte regjeringen et utvalg, Ellingsæter utvalget, som skal gå gjennom bidragsstøtteordningene til barnefamiliene. Det skal særlig se på barnetrygden. Utvalget skal levere en innstilling våren 2017, men det blir en lang politisk debatt som nok ikke er avsluttet innen valget neste høst. Det er dermed lagt opp til at barnetrygd og andre overførsler til barnefamilier blir et tema i valgkampen.

 

I mandatet til Ellingsæter utvalget står det blant annet at:

«Siden tusenårsskiftet har andelen barn som lever i familier med lavinntekt økt klart. I 2013 tilhørte 8,6 prosent av alle barn under 18 år en husholdning med vedvarende lavinntekt. Barn i familier der foreldrene har liten eller ingen arbeidsmarkedstilknytning, barn i enslig forsørgerhusholdning og barn i familier med mange barn er spesielt utsatt. Oppvekst i fattigdom kan ha store negative konsekvenser for barna. Den økende andelen barn og barnefamilier med lavinntekt må blant annet ses på bakgrunn av reduksjonen i realverdien av barnetrygden.»

 

Og videre:

«Utvalget skal særlig vurdere om det bør gjøres endringer i barnetrygden. Utvalget skal vurdere om barnetrygden bør ha en profil rettet mot en eller flere typer barnefamilier, for eksempel vurdere om differensiering etter antall barn er formålstjenlig. Den profilen som ligger inne i dag, en ekstra barnetrygd til foreldre som ikke bor sammen, kan drøftes i denne sammenheng. Utvalget skal også vurdere ulike modeller for omfordeling av barnetrygden slik at den i større grad målrettes mot fattige familier, for eksempel behovsprøving. Utvalget skal drøfte effekten av en behovsprøvd barnetrygd på insentivene til arbeid. Utvalget skal vurdere om barnetrygden bør omgjøres til skattefradrag.»

 

Med føringene i mandatet, og uttalelser fra flere politiske partier og politikere de senere årene, tipper vi i BarnasNorge.no at barnetrygden i sin nåværende form er avskaffet fra 2018.  Siden tilgangen på tjenester varierer fra sted til sted og ikke alle familier kan nyttiggjøre seg de samme tjenestene, kommer et nytt forslag neppe utenom en form for en kontant barnetrygd til dem som har størst behov for det.  De som mister barnetrygden får ta i betraktning at det fortsatt kan søkes om foreldrepenger for mor og far ved fødselspermisjon, at det er god barnehagedekning, at det er innført en makspris for brukerbetaling i barnehager, og at åpningstider er tilpasset arbeidende foreldre. Det har skjedd noe i løpet av 20 år ….


Annonser