Barnas Norge

Nyheter

08. januar 2016

Barnehager tynges av administrative krav – styrer får mindre tid til pedagogisk ledelse

Fafo rapporten «Tidsbruk i barnehager» fra høsten 2015 retter mye av fokuset mot styrers tidsbruk. Styrer er, foruten å være daglig leder, først og fremst pedagogisk ansvarlig. Det er en av få stillinger i barnehagen som stiller krav til pedagogisk utdanning. Utfordringen er at rapporterings- og dokumentasjonskravet for barnehager er blitt omfattende. Kun 10% av de styrere som inngår i rapporten bruker mest tid på pedagogisk ledelse, mens 65% bruker mest tid på administrativ ledelse. For de resterende styrere er fordelingen 50/50. I gjennomsnitt bruker styrere 8,3 dagsverk på rapportering pr måned

 

Verst står det til i kommunale Oslo-barnehager. Kommunens fokus på standardisering og målstyring, og mange ledd i styringsstrukturen, betyr at åtte av ti styrere bruker mest tid på administrativ ledelse, mot fem av ti for private barnehager i Oslo. Helt ulikt resten av landet, der det ikke er noen tilsvarende forskjell. Rapportens konklusjon om Oslo-barnehagene lover ikke godt for Oslos nye rødgrønne byregjering, som lover full barnehagedekning «gjennom at kommunen selv i større grad bygger og drifter barnehager». Samtidig sier kommunen nei til kommersielle private aktører

 

Konsekvensen av at styrer bruker mer tid på administrativ enn pedagogisk ledelse er at de pedagogiske lederne i barnehagen får flere oppgaver, noe som ofte betyr at de også må bruke mer tid vekk fra barna. Fraværet av synlig pedagogisk ledelse kan gå utover kvaliteten som barna og deres foreldre opplever i barnehagen. Hovedprinsippet i barnehageloven går ut på at alle barnehager skal ha en daglig leder, men allikevel deler 18% av barnehagene daglig leder med inntil fire andre barnehager. Dette er mer utbredt i kommunale enn i private barnehager. Fafo rapporten «Tidstyver i barnehagen» fra 2012, med bakgrunn i bydel Alna i Oslo, peker på flere uheldige konsekvenser ved å organisere barnehagen i større enheter med en felles leder. Summa summarum beslaglegger administrative oppgaver mye av barnehagestyrernes tid på bekostning av pedagogisk ledelse, mens delt ledelse på flere barnehager strider mot hovedprinsippet i Barnehageloven

 

Regjeringen ønsker å ta fatt i utfordringen og skifte fokus fra det politiske forliket om barnehagedekning til å fokusere på å bedre kvaliteten i barnehagene. Hovedutfordringen, som regjeringen ser det, er forskjell i bemanningen og for mange ansatte uten kompetanse. Våren 2016 fremlegger regjeringen en stortingsmelding som den håper skal legge grunnlag for et nytt bredt politisk forlik om å heve kvaliteten på innholdet i barnehagene. Meldingen skal blant annet se nærmere på hvordan barnehager arbeider med barns læring, utvikling og språk, og hvordan man kan sikre en god overgang mellom barnehage og skole, Stortingsmeldingen skal også munne ut i en revidert rammeplan for barnehagene. Rammeplanen gir styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Den reviderte planen skal tre i kraft fra høsten 2017

 

Kilde: Fafo rapport  2015:43: "Tidsbruk i barnehager - Rapportering, organisering og ledelse", Utdanningsdirektoratet, Utdanningsforbundet


Annonser